Психологическа помощ

yellow.gif

В на?и дни е неоспоримо, че преодоляването на психологическите аспекти на зависимостта е сред най-важните задачи в терапията на зависимостите, която същевременно отнема и най-дълго време и усилия от страна на самите пациенти, както и на тези около тях. За разлика от физическата абстиненция, която може да бъде преодоляна в рамките на седмици или дори дни, психичната абстиненция е феномен, който често пъти по неочакван или дори необясним начин кара да бъде търсено отново веществото, дори дълго време след спирането му и така предизвиква “завръщане” (рецидив) към зависимостта. Затова може да се каже, че именно от преодоляването на психологическата зависимост зависи изходът от лечението.

Медицински център “Хоризонт” предлага специализирана психологическа и психотерапевтична помощ, съпътстваща и подпомагаща лечението на пациенти с утвърден синдром на зависимост към вещества, включени в програмата за субституиращо и поддържащо лечение с метадон. Целта на тази помощ е да работи за дългосрочното стабилизиране и автономност на пациентите като се насочва към психологическите механизми и фактори, стоящи “зад” тяхната зависимост. Психологически и психотерапевтични услуги се предлагат:

 • при постъпване в програмата
 • при установен рецидив
 • като постоянно съпътстващи лечението
 • при намаляване на дозите и излизане от програмата

Предлаганите терапевтични интервенции са:

 • диагностични психологически консултации
 • психологически консултации при заявка или по препоръка
 • индивидуална психотерапия
 • индивидуална психоаналитична психодрама
 • групова психотерапия
 • фамилна психотерапия
 • информационни групи за родители

Вж. също: Програма за ранна интервенция при злоупотреба с вещества и рисково поведение в юно?еска възраст